به منظور به حداقل رساندن رفت و آمدهای غیرضروری تحویل سفارشات حضوری هر روز ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۳:۱۵ می باشد